ПРОЦЕДУРА № BG16M1OP002-3.017 МИГ САМОКОВ „ПОДОБРЯВАНЕ НА ПРИРОДОЗАЩИТНОТО СЪСТОЯНИЕ НА ВИДОВЕ В МРЕЖАТА НАТУРА 2000 ЧРЕЗ ПОДХОДА ВОМР В ТЕРИТОРИЯТА НА МИГ САМОКОВ” ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „ОКОЛНА СРЕДА 2014 – 2020 Г.“

В резюме:

От 30 октомври 2019 г. до 02 април 2020 г. МИГ САМОКОВ ще приема проекти за подобряване на природозащитното състояние на видове и/или местообитания от мрежата Натура 2000, на територията на Община Самоков. Допустими бенефициенти по процедурата са юридически лица с нестопанска цел и Община Самоков.

Процедурата за безвъзмездна финансова помощ се реализира с финансовата подкрепа на Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие, като общият размер на безвъзмездна финансова помощ е 1 120 874,62 лв. ( един милион сто и двадесет хиляди осемстотин седемдесет и четири лева и 62 ст.) с ДДС.   

ОБЯВА
за прием на проектни предложения към Стратегията за ВОМР на МИГ САМОКОВ

Сдружение “МИГ САМОКОВ” обявява процедура за прием на проектни предложения
№ BG16M1OP002-3.017 – МИГ САМОКОВ: мярка 109. Подобряване на природозащитното състояние на видове от Натура 2000

Целта на процедурата е да се осигури подкрепа за подобряване на природозащитното състояние на видове и/или местообитания от мрежата Натура 2000.

Допустими бенефициенти по процедурата са:
1. Юридически лица с нестопанска цел
2. Община Самоков.

Процедурата за безвъзмездна финансова помощ се реализира с финансовата подкрепа на Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие, като общият размер на безвъзмездна финансова помощ е 1 120 874,62 лв. ( един милион сто и двадесет хиляди осемстотин седемдесет и четири лева и 62 ст.) с ДДС.

Допустимите дейности, които ще бъдат финансирани по процедурата са:
• Дейности за осигуряване на принос към поддържане/подобряване на природозащитното състояние на видове и/или типове природни местообитания от мрежата Натура 2000.
• Информационни дейности и дейности за въвличане на заинтересованите страни.
• Спомагателни дейности, необходими за подготовка и изпълнение на проекта.
• Организация и управление на проекта
• Мерки за информация и комуникация

Пълният комплект документи е публикуван на интернет страницата на МИГ Самоков – www.mig-samokov.eu и в Информационната система за управление и наблюдение на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове за периода 2014 – 2020 г. (ИСУН 2020) – https://eumis2020.government.bg.
Крайният срок за подаване на проектни предложения по процедурата е 17,30 часа на 02.04.2020 г.
Кандидатите могат да задават допълнителни въпроси и да искат разяснения във връзка с условията за кандидатстване до 3 седмици преди крайния срок за подаване на проектни предложения. Допълнителни въпроси могат да се задават само на електронната поща, посочена по-долу, като ясно се посочва номер на процедурата за подбор на проекти.
Адрес на електронна поща: mig_samokov@abv.bg