Указания за прием и изпълнение на проекти, подавани по Стратегииите за ВОМР  за  мерки от ОП РЧР 2014-2020 г.