Управителният съвет на сдружение „МИГ САМОКОВ“ на  свое заседание от 26.09.2018 г. реши да удължи срока за прием на проекти по обявената на 23 август процедура BG06RDNP001-19.070 – МИГ САМОКОВ: мярка 4.2 “ Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти ”. Първоначално обявеният срок за прием 15 октомври 2018 г. се променя на 12 ноември 2018 г., 17:00 ч.