Управителният съвет на Сдружение „МИГ САМОКОВ“ на свое заседание от 29.06.2023 г. взе решение да удължи срока за прием на проектни предложения по обявената на 30.03.2023г. процедура BG06RDNP001-19.555 – МИГ САМОКОВ: мярка 7.2 “Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура”
Краен срок за прием на проектни предложения: 31.07.2023г. /понеделник /; 17,30 ч.

Лице за контакт: Катя Симеонова- Изпълнителен директор, тел: 0886504674
Подробна информация и документите за кандидатстване са достъпни:
– в ИСУН на адрес – https://eumis2020.government.bg,
– на електронната страница на МИГ САМОКОВ – www.mig-samokov.eu
– в офиса на МИГ-а в гр. Самоков, ул. „Македония“ № 34.
Начин на подаване на проектните предложения:
Проектните предложения от кандидати за подпомагане по мярка 7.2 от Стратегия за ВОМР се подават електронно в ИСУН на Интернет адрес: http://eumis2020.government.bg.