Управителният съвет на Сдружение „МИГ САМОКОВ“ на свое заседание от 19.12.2019 г. взе решение да удължи срока за прием на проектни предложения по обявената на 30.09.2019 г. процедура за прием на проектни предложения BG06RDNP001-19.303 „МИГ САМОКОВ – мярка 7.5 „Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа инфраструктура” Краен срок за прием на проектни предложения: 31.01.2020 г. /петък /; 17,30 ч.

към документи за кандидатстване