СНЦ„МИГ-Лясковец-Стражица“, СНЦ“МИГ-Белене-Никопол, СНЦ“МИГ-Самоков“ и СНЦ“МИГ-Троян-Априлци-Угърчин“ стартират изпълнението на иновативен проект „Дигитална местна общност – иновация за живи селски райони! Това е твоя Live! Дигитален хъб и мобилно приложение за промотиране на характерни за местните територии и общности ресурси“.
Проектът е партньорска инициатива, а Административен договор №РД50-186/21.09.2023г. по вътрешнотериториално сътрудничество по подмярка 19.3 „Подготовка и изпълнение на дейности за сътрудничество на местни инициативни групи“ от мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” от ПРСР 2014 – 2020 г., Процедура BG06RDNP001-19.607 е подписан на 21.09.2023г.

Общата стойност на проекта е в размер на 284 692 лева и включват 29 дейности, които всеки партньор ще изпълнява на своята територията, както и множество съвместни инициативи.

Настоящият проект обединява идеите и мотивацията на 4-ри Местни инициативни групи с различна локация в България за популяризиране на селските райони по иновативен начин чрез изграждане на дигитални местни общности, включително създаване на Дигитален хъб и мобилно приложение за промотиране на характерни за местните територии и общности ресурси. Дигитализацията в 21 век промени живота на местните общности, навлизайки в тяхното ежедневие и всички сектори на развитие. Но дигиталилните инструменти и методи за промотиране на продукти все още не са навлезли ефективно в селските райони като носители на нови икономическите възможности, подобряване качеството на живот и популяризиране на местните ресурси. Все още не се използват като полезен инструмент за промотиране на характерни за местните територии и общности продукти, марки, дейности, забележителности и др. В същото време расте популярността за възраждане на традиционните български ценности, за опознаване на селския бит, ежедневие и култура, които все още се съхраняват в автентичен вид в българските села.Чрез проекта ще се реализират съвместни дейности на 4 територии, свързани с популяризиране на селските райони чрез създаване на условия за изграждане на дигитални местни общности, Дигитален хъб и мобилно приложение за промотиране на характерни за местните територии и общности ресурси. В проекта е предвидено закупуването на съвременно техническо оборудване за създаване на дигитално съдържание под формата на видеа, снимки, репортажи, филми, клипове и др. Съдържанието ще бъде популяризирано чрез дигитален хъб и мобилно приложение. Също така са предвидени обучения за различни заинтересовани страни по създаване на успешно дигитално съдържание, промотиране, дигитален маркетинг и др. в полза на селските райони. Ще бъдат реализирани анализи за нуждите на проекта, промоционални реклами и събития. Важен резултат от проекта ще бъде създаденото дигитално пространство за споделяне и популяризиране на живота в териториите.
МИГ ще осъществят съвместни дейности с принос към устойчивото развитие на своите местните общности.
Предвидените общи продукти по проекта са Дигитален хъб, мобилно приложение и защитена колективна марка, които осигуряват пълноценно и широкоспектърно популяризиране на ресурсите на всички територии, участващи в проекта.
Проекта осигурява възможност за участие на местните общности от общо 115 населени места.