На 16.04.2024 г . Сдружение МИГ Самоков проведе откриваща информационна конференция по проект „Дигитална местна общност – иновация за живи селски райони! Това е твоя Live! Дигитален хъб и мобилно приложение за промотиране на характерни за местните територии и общности„   Събитието се проведе в Hub-a, помещение на Фондация СИЙД, която бе отговорна за организацията на събитието.

Сдружение МИГ Самоков е партньор в проекта за сътрудничество, който обединява идеите и мотивацията на 4-ри Местни инициативни групи с различна локация в България за популяризиране на селските райони по иновативен начин чрез изграждане на дигитални местни общности, включително създаване на Дигитален хъб и мобилно приложение за промотиране на характерни за местните територии и общности ресурси.
Целта на събитието бе да се запознаят присъстващите, както с целите, дейностите и графика за изпълнение на проекта, така и с възможностите за участие в него.
Участието на местната общност в дейностите, свързани с популяризиране на територията на община Самоков чрез проекта е ключово за постигане на целите на проекта и неговото изпълнение. На конференцията присъстваха много млади хора, чиито дигитални компетентности и умения са ценни и МИГ Самоков призова присъстващите за активно участие в проекта, чрез заснемане на значими за територията ни забележителности/ природни, исторически, архитектурни, събития/, обекти /туристически, бизнес и др/, местни традиции, празници, фестивали и събори.
Предстои провеждане на 5/пет/ информационни срещи с местната общност за представяне на възможностите да ползват продуктите, създадени по проекта, какви са условията да участват със създаване на свой дигитален продукт, как могат да участват активно във всички предвидени дейности. Срещите ще се проведат на територията на община Самоков и ще бъдат отворени за всички потенциални заинтересовани страни. По време на срещите участниците ще се информират за алгоритъма по създаване на дигитални продукти, условията за участие с дейности и обекти в дигиталния хъб и мобилното приложение, ще попълнят Формуляр за заявяване на интерес, ще се състави график за включване с продукти, събития и обекти за заснемане и дигитализиране до края на проекта.

Ще бъдат проведени 10 информационни срещи за запознаване отблизо и на живо с живота и традиционните дейности, забележителности, култура и продукти в села от територията на община Самоков. Целта на срещите е да бъдат избрани обекти от посетените населени места.   В графикът на информационните събития е включено и провеждане на закриваща конференция по проекта за популяризиране на постигнатите резултати, индикатори и въздействие пред местната общност.       ресурси“.