Външните експерт– оценители участват в Комисии за подбор на проектни предложения (КППП), които извършват проверка за административно съответствие и допустимост (АСД) и техническа и финансова оценка (ТФО) на постъпилите проектни предложения съгласно изискванията на мярката от СВОМР за получаване на безвъзмездна финансова помощ.

Мярка Наименование на мярката от ОПОС в Стратегията за ВОМР
109 Подобряване на природозащитното състояние на видове от мрежата Натура 2000 чрез подхода ВОМР

3. Минимални изисквания към кандидатите:
3.1.Oбщи изисквания:
Да са физически лица с:
3.1.1.Образование – висше, степен- магистър
3.1.2.Специалност съгласно Класификатора на областите на висше oбразование и професионалните направления:
3.1.2.1.Област „Социални, стопански и правни науки”
3.1.2.2.Област „Технически науки”
3.1.2.3.Област „Аграрни науки и ветеринарна медицина”
3.1.2.4.Област „Хуманитарни науки”
3.1.2.5.Област „Природни науки, математика и информатика”
3.1.3.Професионален опит в съответната специалност – минимум 3 години

3.2.Специфични изисквания:
Кандидатите за експерт-оценител на проекти към Стратегията за ВОМР по мерки към ОПОС  следва да са изготвяли или оценявали проектни предложения по аналогични мерки от съответните програми на ОПОС за програмните периоди 2007-2013 г. или 2014-2020 г.
Обстоятелствата се удостоверяват с удостоверения, сертификати, изпълнени договори за сходни с поканата дейности или референции, заповеди от участия в оценителни комисии, разработени проекти или други документи, доказващи професионален опит по предмета на мярката.
4. Допълнителни изисквания:
Лицето да не е осъждано за престъпление по служба с влязла в сила присъда или за измама, корупция, участие в престъпна организация или всякаква друга незаконна дейност, накърняваща финансовите интереси на страната и общността; да не са в конфликт на интереси по смисъла на чл. 57 от РЕГЛАМЕНТ № 966/2012 относно финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза.
5.Необходими документи:
5.1. Заявление по образец
5.2. Автобиография
5.3. Копие на диплома/и за завършено образование.
5.4. Копие на удостоверения, сертификати, изпълнени договори за сходни с поканата дейности или референции, заповеди от участия в оценителни комисии, разработени проекти или други документи, доказващи професионален опит по предмета на мярката, в съответствие с общите и специфичните изисквания.
5.5. Декларация по образец
6. Ред за провеждане на конкурса:
Конкурсът преминава през следните етапи:
ЕТАП 1: Изготвяне на предварителен списък по документи
ЕТАП 2: Провеждане на писмен тест от кандидатът, подал документи;
ЕТАП 3: Определяне на окончателен списък на експертите по резултатите от теста.
Първият етап от процедурата включва следните стъпки:
1. Проверка за административно съответствие;
2. Проверка по документи за съответствие с изискванията за допустимост на кандидатите.
3. Кандидатите, които отговарят на изискванията за допустимост, се включват в „предварителен списък по документи”.
Вторият етап от процедурата включва подготовка и провеждане на писмен тест за кандидатите, включени в „предварителен списък по документи”. Всички кандидати трябва да са запознати с мярка 109 „Подобряване на природозащитното състояние на видове от мрежата натура 2000 чрез подхода ВОМР”от СВОМР на МИГ САМОКОВ. Кандидатите могат да получат максимална оценка от 100 точки. Кандидати получили по-малко от 51 точки отпадат от участието си в класирането.
Тестът се провежда по електронна поща – изпраща се до кандидата, преминал първи етап, който се уведомява за това и по телефона и в рамките на 3 дни трябва да бъде върнат с попълнените отговори.
Третият етап на процедурата включва изготвяне на окончателен списък на експертите, които са преминали успешно ЕТАП 1 и ЕТАП 2.
На интернет страницата на МИГ САМОКОВ се публикува предварителния списък по документи и окончателния списък от одобрени експерти – оценители.
7. Подаване на заявленията за кандидатстване
Заявлението за кандидатстване, заедно с копия на придружителните документи, подписани от кандидата и заверени „вярно с оригинала“, се подава в затворен плик в един екземпляр на хартиен носител или сканирани на електронна поща с адрес: mig_samokov@abv.bg.
На плика или в „Тема“ на електронното писмо да бъде посочен подателя и пояснение с текст:
„За участие в процедура за избор на външни експерти – оценители на проектни предложения към Стратегията на МИГ САМОКОВ“, за Мярка 109 „ Подобряване на природозащитното състояние на видове от мрежата натура 2000 чрез подхода ВОМР”
Документите се подават лично, по пощата или по куриер в запечатан плик на адрес:
гр. Самоков п.к. 2000, ул.”Македония” № 34
или сканирани по електронна поща mig-samokov@abv.bg
до 16.03.2020 г. включително, от 9:00 до 17:00 ч. през работните дни.

ВАЖНО! Документи получени след крайния срок не се разглеждат.
За допълнителна информация:
Катя Симеонова – Изпълнителен директор, тел: 0886504674
Валентина Ангелова – Експерт СВОМР, тел: 0899893063
e-mail: mig_samokov@abv.bg

Документи за кандидатстване:

  1. Покана
  2. Приложение № 1: Образец на Заявление за кандидатстване
  3. Приложение № 2: Декларация за изпълнение на условията за допустимост
  4. Приложение № 3: Правила за избор на външни експерти – оценители на проектни предложения към стратегията за ВОМР
  5. Приложение № 4: Контролен лист за административно съответствие и за допустимост на кандидатите.