Стратегия за ВОМР

Местна инициативна група СНЦ „МИГ САМОКОВ“ е сдружение от представители на общинската власт, стопанския сектор и неправителствени организации на територията на община Самоков. Тяхната цел е да се подпомогне местното икономическо развитие и да се подобрят условията за живот на населението в гр. Самоков и в 27-те села на общината.

Създаденото през 2016 г. сдружение изготви Стратегия за водено от общностите местно развитие (ВОМР), в която формулира стратегическата си цел:

Стимулиране на динамичното местно развитие на територията на община Самоков чрез насърчаване на разнообразен бизнес с висока добавена стойност, осигуряващ заетост и стабилни доходи, адекватно на съвременните условия качество на живот, съхранено биоразнообразие и устойчиво използване на ресурсите.

Тази цел ще се постигне, като бъдат подпомогнати финансово избрани на конкурентен принцип проекти на местни фирми, отделни физически лица, земеделски стопани, неправителствени организации в обществена полза и публичната власт.

Изпълнението на Стратегията ще се финансира по Споразумение № РД 50-30 от 18 април 2018 г. между Сдружение МИГ САМОКОВ и Управляващите органи на Програмата за развитие на селските райони, на Оперативна програма „Околна среда“ и на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ с общо 5 540 982 лв. лв. за развитие на територията на Местната инициативна група МИГ САМОКОВ. С тези средства ще се финансират проекти по 6 мерки от Програмата за развитие на селските райони на стойност 2 933 700 лв., една мярка по Оперативна програма „Околна среда“ на стойност 1 120 874,62 и 4 мерки по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ на стойност 1 486 408 лв.

Изтегли стратегията за ВОМР
Изтегли Актуализирана стратегията за ВОМР

ПРОУЧВАНИЯ И АНАЛИЗИ

ДОГОВОРИ