НА ВНИМАНИЕТО НА ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ СТРАНИ ОТ ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА САМОКОВ
УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,
Екипът на СНЦ „Местна инициативна група Самоков“ има удоволствието да Ви покани да участвате в:

 • 1. Информационни срещи, свързани с популяризиране на Стратегията за Водено от общностите местно развитие (СВОМР) и прилагане на подхода ЛИДЕР на територията на Община Самоков за периода 2014 – 2020 г.
  Срещите ще се проведат при следния график:
  20 декември 2023 г. от 09:30 часа в гр. Самоков, ул. Македония №34 /заседателна зала на Община Самоков/ – Информационна среща за популяризиране на възможностите за кандидатстване по подмерки от СВОМР гр. Самоков.
  22 декември 2023 г. от 09:30 часа в гр. Самоков, ул. Македония №34 /заседателна зала на Община Самоков/ – Информационна среща за популяризиране на възможностите за кандидатстване по подмерки от СВОМР гр. Самоков.
 • 2. Еднодневни обучения за отчитане, управление и мониторинг на проекти и представяне на информация за реализирани и в процес на реализация проекти на територията на МИГ Самоков. На участниците ще бъде предоставена актуална и полезна информация относно управление, отчитане и мониторинг на проекти, както и информация за реализирани проекти по мерки от Стратегията за Водено от общностите местно развитие (СВОМР) на МИГ Самоков.
  Обученията ще се проведат при следния график:
  28 декември 2023 г. от 09:30 часа в гр. Самоков, ул. Македония №34, Туристически информационен център – обучение на тема „Управление на проекти от СВОМР на МИГ. Информация за реализирани проекти от територията на МИГ Самоков;
  29 декември 2023 г. от 09:30 часа в гр. Самоков, ул. Македония №34, Туристически информационен център – обучение на тема „Отчитане и мониторинг на проекти от СВОМР на МИГ. Информация за реализирани проекти от територията на МИГ Самоков;

Дейностите са в изпълнение на подмярка 19.4 „Текущи разходи и популяризиране на Стратегията за Водено от общностите местно развитие“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 година, подкрепена от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони и в изпълнение на споразумение № РД50-30/18.04.2018 г. за изпълнение на Стратегия за Водено от общностите местно развитие на МИГ Самоков.
За повече информация, моля да се обърнете към офиса на Местна инициативна група Самоков:
гр. Самоков, ул. Македония №34 или на e-mail:mig_samokov@abv.bg
ОЧАКВАМЕ ВАШЕТО ПРИСЪСТВИЕ И АКТИВНО УЧАСТИЕ!