Обществени поръчки 2019

ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ. 186 ОТ ЗОП ВЪВ ВРЪЗКА С ЧЛ. 20, АЛ. 3, Т. 2 ОТ ЗОП ЧРЕЗ СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ С ОБЯВА С ПРЕДМЕТ:

„Организиране и провеждане на работно посещение на МИГ Самоков във Франция с цел „Обмен на добри практики за подобряване на административния капацитет на МИГ”

Дата на публикуване: 14.11.2019 г., 14:00 часа