На 03.01.2020 г. от 11.00 ч. Местна инициативна група Самоков проведе информационна конференция в сградата на Община Самоков. На срещатата присъстваха над 50 човека, представители на различни сектори. Целта на конференцията бе да представи финално дейностите по изпълнявания от Местната инициативна група проект: BG06RDNP001-19.085-0012 „Предприемачество за устойчиво развитие на нашите територии“ , чиято цел е е подготовка и разработване на проект за транснационално сътрудничество, чрез което да се осигури допълнителен стимул и принос в развитието на територията на Местна инициативна група – Самоков и на потенциалните партньори – Местни инициативни групи от страни на Европейския съюз- Италия и Испания.
Изпълнителният директор на МИГ Самоков Катя Симеонова запозна присъстващите с резултатите от проведените срещи с потенциалните партньори от Испания- „Консорциум Лидер за селско развитие на Камп” и от страна на Италия- „МИГ Апенино Болонезе”. С много снимков и видео материал бяха представени част от дейностите на потенциалните партньори. Директорът на МИГ – Самоков начерта и бъдещите планове за партньорство с чуждестранните МИГ, които са заложените в подписаното споразумение за сътрудничество.