Екипът на Сдружение с нестопанска цел „МИГ Самоков “ кани всички местни лидери от територията на МИГ на обучение, свързано с възможности за финансиране на проекти по мерки от Стратегията за Водено от общностите местно развитие на Местна инициативна група Самоков.

Обученията ще се проведат по следния график:

Тема Място

Дата и час

1

Работа в ИСУН. Подготовка на проектно предложение

гр. Самоков,

офис МИГ Самоков

 

17 октомври 2020 г. 9,30 ч.

2

Управление и отчитане на проекти

гр. Самоков,

офис МИГ Самоков

21 октомври 2020 г. 9,30 ч.

Обученията се организират с цел да се повиши информираността и подготовката на местните лидери за мерките от Стратегията за ВОМР на МИГ, механизмите и процедурите за кандидатстване и управление на проектите.
Очакваме ви!
Екипът на Сдружение „МИГ Самоков”