График на провеждане:
21.09.2020 г. – с. Говедарци; зала на НЧ „Христо Ботев – 1928” от 16.00 часа
28.09.2020 г. – с. Бели Искър; зала на НЧ „Стойне Ангелов – 1932”от 17.30 часа

Екипът на МИГ Самоков организира информационни срещи за популяризиране на мерките по Стратегията за водено от общностите местно развитие (СВОМР), представяне на предстоящите приеми на проекти, както и разясняване на възможностите и условията за кандидатстване по тях. Участието е свободно за всички желаещи. Очакваме Ви!

Оперативна програма

мярка

Програма за развитие на селските райони 6.4.1 „ Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности”
8.6 „Инвестиции в лесовъдство и горски продукти”
4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти”
Програма за развитие на човешките ресурси 3.3.1.7. „Приспособяване на работниците, предприятията и предприемачите към промените“
1.2.1.6. „Възможностите за учене през целия живот”
1.3.2.3. „Грижа за хора с увреждания и над 65 г.”