ДО ЧЛЕНОВЕТЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ „МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА САМОКОВ“

П О К А Н А

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

Управителният съвет на СНЦ „МИГ САМОКОВ“, на основание чл. 29, ал.1 от устава на Сдружението , свиква Общо събрание на 11.08.2023 г. от 11,00 часа в Заседателната зала на 5-ти етаж в сградата на Общинска администрация , гр. Самоков, ул. „Македония” 34

ДНЕВЕН РЕД:

Събранието се свиква по инициатива на Управителния съвет, на основание чл. 29, ал. 1 от Устава на Сдружението, чл. 26 от Закона за юридическите лица с нестопанска цел (ЗЮЛНЦ) и решение на Управителния съвет на МИГ по протокол от 25.07. 2023 г., и ще се проведе при следния дневен ред:

  1. Приемане на нови членове на Колективния върховен орган /КВО/ на СНЦ „Местна инициативна група Самоков”
  2. Представяне на информация за промени в състава на КВО на МИГ Самоков.
  3. Приемане на промяна в бюджет на МИГ Самоков за 2023 г.
  4. Представяне на информация за процеса на разработване на стратегия за Водено от общностите местно развитие, в рамките на проект „Подготовка на СНЦ „Самоков“ за програмен период 2023 – 2027 година“, финансиран по под-мярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности“, мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” от Програмата за развитие на селските райони 2014 – 2020 г.
  5. Разни
    При липса на кворум, на основание чл. 27 от ЗЮЛНЦ, общото събрание ще се проведе същия ден от 12.00 ч., на същото място и при същия дневен ред.

Писмените материали по дневния ред са на разположение на членовете на сдружението в офиса на МИГ Самоков (в Туристическия информационен център).