П О К А Н А

УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА СНЦ „МИГ САМОКОВ“,     

НА ОСНОВАНИЕ  ЧЛ. 29, АЛ.1 ОТ УСТАВА НА СДРУЖЕНИЕТО ,

СВИКВА ОБЩО СЪБРАНИЕ

на 23.01.2024 г.  от 16.00 часа  в  Заседателната зала на 5-ти етаж в сградата на Общинска администрация , гр. Самоков, ул. „Македония” 34

ДНЕВЕН РЕД:

  1. Освобождаване и приемане на членове на Общото събрание и Управителен съвет на СНЦ „МИГ Самоков“. Промяна на представляващият Община Самоков в състава на Общото събрание и Управителен съвет на СНЦ „МИГ Самоков“, съгласно Решение от 21.12.2023г. на Общински съвет  Самоков.
  2. Приемане на доклад за работата на МИГ САМОКОВ за 2023 г.
  3. Приемане на годишни финансови отчети за 2023 г.
  4. Приемане на индикативен план за работата на МИГ за 2024 г.
  5. Приемане на финансов план за изпълнение дейностите на МИГ за 2024 г.
  6. Определяне на членски внос за членовете на Общото събрание за 2024 година.
  7. Други

 

При липса на кворум, на основание чл. 27 от ЗЮЛНЦ, общото събрание ще се проведе същия ден от 17.00 ч., на същото място и при същия дневен ред.

Писмените материали по дневния ред са на разположение на членовете на сдружението в офиса на МИГ-а (в Туристическия информационен център).