На 28.04.2020 година бе подписан първият Административен договор с бенефициент Община Самоков за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ на стойност 289 388,00 лв. Договорът е финансиран от „Европейския социален фонд чрез Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси 2014-2020”. Проектното предложение с наименование „Обучение и заетост на търсещите работа, неактивни лица и трайно безработни в община Самоков“ е по процедура за подбор на проекти BG05M9OP001-1.084 „МИГ Самоков – Достъп до заетост за търсещите работа и неактивните лица, трайно безработни лица, отдалечени от пазара на труда, чрез местни инициативи за заетост”.
Тристранният договор бе подписан от Министерство на труда и социалната политика, представлявано от г-жа Зорница Русинова – Ръководител на Управляващия орган на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси 2014-2020г.“, от страна на бенефициента Община Самоков от Владимир Георгиев – Кмет на Община Самоков и от трета страна СНЦ „ МИГ – Самоков” от Йордан Галев- заместник председател на Управителния съвет на сдружението.
Основните дейности, които ще се реализират по проекта са свързани с предоставяне на обучение за повишаване на професионалната квалификация или придобиване на нова, за придобиване на ключови компетентности и за осигуряване на заетост след обучението. В проектът ще бъдат включени 27 лица, като 15 броя от тях са във възрастовата група между 30 и 54 години, 7 броя са младежи до 29 години и 5 броя са над 54 г. Подборът на лицата, които ще бъдат включени в проекта ще се извърши от Община Самоков, като всички одобрени ще бъдат насочени към обучение, а след преминаването на квалификационни курсове и в заетост. Лицата ще се ангажират в дейностите по чистота и озеленяване на територията на община Самоков.
Срокът за реализиране на проекта е 18 месеца от датата на сключването му.
В кратки срокове предстои подписването на договори за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за бенефициенти по мерки 4.1, 4.2 и 7.2 от Стратегията за водено от общностите местно развитие за територията на МИГ Самоков.