На 22.10.2021 г. Община Самоков подписа административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по процедура № BG06RDNP001-19.303 „МИГ САМОКОВ по Мярка 7.5 „Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа инфраструктура“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., с финансовата подкрепа на Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони чрез Стратегията за водено от общностите местно развитие на МИГ Самоков.
Одобреното проектно предложение с наименование „Закупуване на оборудване и обзавеждане за къщата на самоковските зографи за представяне и експониране на местното културно наследство” е на стойност 49755,94 лв.
Дейностите по проекта включват закупуване на отоплителна, озвучителна и компютърна техника, етнографско обзавеждане – мебели, килими и осветителни тела. С реализацията им чрез проекта ще се популяризира къщата на самоковските зографи, която е изключително ценна от историческа гледна точка Ще се създадат условия за реализиране на изложби и други културни събития в този исторически обем, като се увеличи достъпа до история, изкуства, занаяти и култура. Чрез предвиденото оборудване в къщата на зографите ще се представя интересната експозиция „Самоковска художествена школа“, която ще включва оригинални картини и икони на самоковските зографи и художници от периода на Възраждането. Идеята на проекта е чрез осигуряване на достъп до възрожденската къща, да се представят различни събития, стимулиращи процесите за самостоятелна дейност на младите хора чрез осигуряване на възможности за творческа изява, развитие на творчески умения и познания за различни занаяти и приложни изкуства. Чрез интерактивни изложби ще бъде възможно да се покажат много творби на самоковските художници от Самоковската художествена школа, които до сега не са достигали до широката публика.Всички произведения на самоковските майстори могат да бъдат подредени в реална изложба. Обзавеждането в къщата на зографите е специално подбрано така, че да даде възможност да се организират и творчески ателиета за разучаване на различни техники на старинни художествени занаяти и пластически изкуства, развивали се от Възраждането до момента в Самоков и региона.