На 23.11.2020 година Община Самоков подписа Административен договор № Д-34-150 /23.11.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ на стойност 1 120 646,00 лв. от които: 952 549,10 лв от Европейския фонд за регионално развитие; 168 096,90 лв. национално съфинансиране от държавния бюджет на Република България.

Тристранният договор бе подписан от Ръководителя на УО на ОПОС 2014-2020 г.  г-жа Валерия Калчева /главен директор на ГД ОПОС/, от страна на бенефициента Община Самоков от Владимир Георгиев – Кмет на Община Самоков и от трета страна СНЦ „ МИГ – Самоков” от Йордан Галев – заместник – председател на Управителния съвет на сдружението.

Проектното предложение на Община Самоков  цели  да осигури подкрепа за подоряване природозащитното състояние на животински видове от територията на МИГ Самоков, докладвани в „неблагоприятно- незадоволително“ състояние през 2013 г. съгласно чл. 17 от Директивата за местообитанията. Дейностите по проектът ще включват:

  • проучване и картиране присъствието и разпространението на Южен гребенест тритон, находища за зимуване на остроух нощник, пещерен дългокрил и голям нощник и оценка на състоянието им;
  • изграждане и последващо управление на малки, подходящи за обитаване от Южния гребенест тритон стоящи водоеми;
  • дейности свързани с превенция и свеждане до минимум на отрицателните въздействия и заплахи  върху целевите видове и местообитанията им, и ограничаване на интензивността им посредством популяризиране на необходимите за предприемане мерки за подобряване природозащитния статус на включените в проекта целеви видове и въвличане на заинтересовани страни. Предвидените информационни дейности са насочени към повишаване на екологичната култура на хората и осигуряване на подкрепа за природозащитните дейности;
  • други