На 01.12.2021 година бе подписан Административен договор с бенефициент Община Самоков за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ на стойност 368 870,71 лв. Договорът е финансиран от „Европейския социален фонд чрез Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси 2014-2020” чрез СВОМР на МИГ Самоков. Проектното предложение е с наименование „По- добра грижа за хора с увреждания и хора над 65 г. в невъзможност за самообслужване чрез осигуряване на достъп до услуги за социално включване и здравеопазване“ е по процедура за подбор на проекти №BG05M9OP001-2.087 Мярка 1.3.2.3 „По- добра грижа за хора с увреждания и хора над 65 г. в невъзможност за самообслужване чрез осигуряване на достъп до услуги за социално включване и здравеопазване”. Тристранният договор бе подписан от Министерство на труда и социалната политика, представлявано от г-н Цветан Спасов – Ръководител на Управляващия орган на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси 2014-2020г.“, от страна на бенефициента Община Самоков от Владимир Георгиев – Кмет на Община Самоков и от трета страна СНЦ „ МИГ – Самоков” от Йордан Галев- заместник председател на Управителния съвет на Сдружението.
Изпълнението на проекта ще доведе до подобряване на достъпа до здравни и социални услуги и постигане на независимост и социална интеграция на минимум 60 възрастните хора и хората с увреждания, като се създадат условия да получават грижи и подкрепа, основани на индивидуалните им нужди и потребности. За определяне потребностите на потребителите ще се извършат индивидуална социална оценка, като се даде възможност на хората с увреждания да избират самостоятелно желания и необходим за тях асистент, с което ще им се вдъхне увереност, че могат да контролират средата. Ще бъдат насърчавани и подпомагани при взимане на решение, коя услуга отговаря в максимална степен на потребностите им.
Изпълнението на проекта ще осигури заетост на безработни лица в трудоспособна възраст, които ще бъдат наети, като се предостави възможност за връщане на пазара на труда на лицата, които полагат грижи за своите близки с увреждания.
Срокът за реализиране на проекта е 15 месеца.