Сдружение „МИГ САМОКОВ” обявява конкурс за външни експерти-оценители.

Външните експерти-оценители се избират в съответствие с утвърдени от УС правила. Те участват в Комисии за подбор на проектни предложения (КППП), които извършват проверка за административно съответствие и допустимост (АСД) и техническа и финансова оценка (ТФО) на постъпилите проектни предложения съгласно изискванията на мярката от СВОМР за получаване на безвъзмездна финансова помощ.

Конкурсът се провежда на основание на чл. 12 и чл. 13 от ПМС № 162 от 5 юли 2016 г. и  Споразумение за финансово подпомагане РД 50-30/ 18.04.2018 г. за прилагане на подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на Стратегии за водено от общностите местно развитие“ от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г.

За подробности – вижте прикачените документи:

  1. Покана за избор на експерти
  2. Приложение 1. Заявление за кандидатстване
  3. Приложение 2. Декларация
  4. Приложение 3. Правила за избор на експерти
  5. Приложение 4. Контролен лист