Начало2019-12-17T11:16:23+03:00

Новини

203, 2020

СНЦ „МИГ САМОКОВ” обявява конкурс за външни експерт – оценители

02.03.2020|

Външните експерт– оценители участват в Комисии за подбор на проектни предложения (КППП), които извършват проверка за административно съответствие и допустимост (АСД) и техническа и финансова оценка (ТФО) на постъпилите проектни предложения съгласно изискванията на мярката от СВОМР за получаване на безвъзмездна финансова помощ.

Мярка Наименование на мярката от ОПОС в Стратегията за ВОМР
109 Подобряване на природозащитното състояние на видове от мрежата Натура 2000 чрез подхода ВОМР

3. Минимални изисквания към кандидатите:
3.1.Oбщи изисквания:
Да са физически лица с:
3.1.1.Образование – висше, степен- магистър
3.1.2.Специалност съгласно Класификатора на областите на висше oбразование и професионалните направления:
3.1.2.1.Област „Социални, стопански и правни науки”
3.1.2.2.Област „Технически науки”
3.1.2.3.Област „Аграрни науки и ветеринарна медицина”
3.1.2.4.Област „Хуманитарни науки”
3.1.2.5.Област „Природни науки, математика и информатика”
3.1.3.Професионален опит в съответната специалност – минимум 3 години (още…)

3101, 2020

Удължаване на срока за прием на проекти по мярка 7.5 „Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа инфраструктура”

31.01.2020|

Управителният съвет на Сдружение „МИГ САМОКОВ“ на свое заседание от 30.01.2020 г. взе решение да удължи срока за прием на проектни предложения по обявената на 30.09.2019 г. процедура за прием на проектни предложения BG06RDNP001-19.303 „МИГ САМОКОВ – мярка 7.5 „Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа инфраструктура” Краен срок за прием на проектни предложения: 28.02.2020 г. /петък /; 17,30 ч.

към документи за кандидатстване

3001, 2020

Удължаване на срока за прием на проекти по мярка 109

30.01.2020|

Управителният съвет на Сдружение „МИГ САМОКОВ“ на свое заседание от 29.01.2020 г. взе решение да удължи срока за прием на проектни предложения по обявената на 30.10.2019 г. процедура за прием на проектни предложения по процедура № BG16M1OP002-3.017„Подобряване на природозащитното състояние на видове в мрежата НАТУРА 2000 чрез подхода ВОМР в територията на МИГ САМОКОВ” по Оперативна программа « Околна среда 2014-2020г.». Краен срок за прием на проектни предложения: 02.04.2020 г. 17,30 ч.

Събития

Информационна среща в гр. Самоков
16.12.2019
Информационна среща в с. Долни Окол
16.12.2019
Информационна среща в Продановци
27.09.2018
Информационна среща в Радуил
26.09.2018

Индикативни графици по години