Начало2019-12-17T11:16:23+02:00

Новини

3101, 2020

Удължаване на срока за прием на проекти по мярка 7.5 „Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа инфраструктура”

31.01.2020|

Управителният съвет на Сдружение „МИГ САМОКОВ“ на свое заседание от 30.01.2020 г. взе решение да удължи срока за прием на проектни предложения по обявената на 30.09.2019 г. процедура за прием на проектни предложения BG06RDNP001-19.303 „МИГ САМОКОВ – мярка 7.5 „Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа инфраструктура” Краен срок за прием на проектни предложения: 28.02.2020 г. /петък /; 17,30 ч.

към документи за кандидатстване

3001, 2020

Удължаване на срока за прием на проекти по мярка 109

30.01.2020|

Управителният съвет на Сдружение „МИГ САМОКОВ“ на свое заседание от 29.01.2020 г. взе решение да удължи срока за прием на проектни предложения по обявената на 30.10.2019 г. процедура за прием на проектни предложения по процедура № BG16M1OP002-3.017„Подобряване на природозащитното състояние на видове в мрежата НАТУРА 2000 чрез подхода ВОМР в територията на МИГ САМОКОВ” по Оперативна программа « Околна среда 2014-2020г.». Краен срок за прием на проектни предложения: 02.04.2020 г. 17,30 ч.

2701, 2020

ПОКАНА ЗА СВИКВАНЕ НА ОБЩО СЪБРАНИЕ НА СНЦ МИГ САМОКОВ

27.01.2020|

УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА СНЦ „МИГ САМОКОВ“, НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ. 29, АЛ.1 ОТ УСТАВА НА СДРУЖЕНИЕТО ,
СВИКВА ОБЩО СЪБРАНИЕ
на 11.02.2020 г. от 16.00 часа в Заседателната зала на 5-ти етаж в сградата на Общинска администрация , гр. Самоков, ул. „Македония” 34

ДНЕВЕН РЕД:

1. Приемане на доклад за работата на МИГ САМОКОВ за 2019 г.
2. Приемане на годишни финансови отчети за 2019 г.
3. Приемане на индикативен план за работата на МИГ за 2020 г.
4. Приемане на финансов план за изпълнение дейностите на МИГ за 2020 г.
5. Освобождаване и приемане на член на Управителния съвет на МИГ Самоков.
6. Други

При липса на кворум, на основание чл. 27 от ЗЮЛНЦ, общото събрание ще се проведе същия ден от 17.00 ч., на същото място и при същия дневен ред.
Писмените материали по дневния ред са на разположение на членовете на сдружението в офиса на МИГ-а (в Туристическия информационен център).

Събития

Информационна среща в гр. Самоков
16.12.2019
Информационна среща в с. Долни Окол
16.12.2019
Информационна среща в Продановци
27.09.2018
Информационна среща в Радуил
26.09.2018

Индикативни графици по години